szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |
Vissza a referenciákhoz


Kapcsolódó téma


Szemléltető képek
  műsorokhozMűsorok


Pillantás a végtelenbe
Földünk bolygótestvérei
A csillagok között
A galaxisok világa
Sorsunk és a csillagok
Lesz-e világvége?
Helyünk a
  Világegyetemben

Iskolai előadás 1.
Iskolai előadás 2.
Iskolai előadás 3.
Felsőfokú oktató műsor
Utazás a Holdra
Az ég gyermekei
Csillagász napi műsor
Hófehérke és
  a hét bolygó

Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

REFERENCIÁK – szakmai tevékenységPlanetáriumi műsorok

Egy planetáriumi műsor elkészítése a forgatókönyv megírásával kezdődött. Ennek elfogadása után saját magunk, vagy meghívott szinművészek, előadók segítségével hangszalagra vettük a szöveget. Ezt összeszerkesztettük a meg­felelő hangulatú kísérőzenékkel és hang­effek­tusokkal. A speciális szemléltető ábrákat legtöbb műsorhoz én rajzoltam, néhány meg is tekinthető a Szemléltető képek planetáriumi műsorokhoz lapon. Az ábrákról a fotólaborban diaképeket készítettünk. Több műsorhoz új, speciális vetítőkre is szükség volt, amiket a műszaki csoport állított elő. Amikor minden kellék készen állt, elkezdtük gyakorolni a műsor lejátszását. Egy műsor bemutatásakor ugyanis a Plane­tárium nagy vetítőberendezését, a diavetítőket és egyéb segéd­eszkö­zöket a  hangszalagról játszott műsorral pontosan szinkronban kellett működtetnie az előadást vezető munkatársnak.

Ezen a lapon azok a műsorok szerepelnek, amiket én készítettem, vagy amelyeknek a készítésében meghatározó módon közreműködtem.

Pillantás a végtelenbe

Csillagászati alapismereteket nyújtó előadás, a legfon­tosabb égi jelenségekeket, a Világegyetem térbeli és időbeli méreteit szemléltette. Ez volt a Planetárium első rendszeresen játszott műsora. Többször átdolgozva évekig szerepelt a programban.

Az éjszakai égbolt látványa mindenkit megragad. Csodálatunk csak fokozódik, ahogy a képzelet szárnyán egyre távolabb jutunk megszokott, mindennapi környe­zetünktől. Emberi méretekhez szokott gondolkodásunk döbbenten áll a Világ­egyetem hatalmas térbeli és időbeli dimenziói előtt.

Földünk bolygótestvérei

A Naprendszert és égitestjeit mutatta be. Szerepeltek benne a Galileo és Voyager bolygószondák eredményei és képei is. Diaporáma képsorokat és mozgófilm betéteket is tartalmazott.

A Föld szűkebb kozmikus környezete a Naprendszer. A  bolygók mozgását, fizikai tulajdonságait évezredek óta kutatják a csillagászok. A távcsöves megfigyelések, de főleg az utóbbi évtizedek űrkutatási eredményei sok új ismerettel gazdagították tudásunkat a bolygókról, holdjaikról és a Naprendszer kisebb égitestjeiről.

A csillagok között

Az asztrofizika történetét és alapismereteit tekintette át az égi tájékozódás alapjaitól a csillagok fizikai tulajdonságainak, fejlődésének megismeréséig.

„A csillagok minden ember számára mást jelentenek. A vándornak az utat mutatják. Másoknak csak parányi fények. A tudósok számára mind megannyi kérdés.” (Saint-Exupéry). – Milyen messze vannak? Miből állnak? Hogyan születnek és miként pusztulnak el? A csillagászok százainak kitartó munkája adta meg a feleletet e kérdésekre.

A galaxisok világa

A 20. század csillagászati eszközeivel, módszereivel, a  Tejútrendszer felmérésének és az extragalaxisok kuta­tásának történetével foglalkozott.

A bennünket körülvevő hatalmas csillagrendszer, a  Tejútrendszer valódi méreteit, szerkezetét csak a 20. században sikerült felderíteni. Ezzel egyidőben indult meg a Tejútrendszerhez hasonló távoli galaxisok vizsgálata is. A  csillagászatnak erre az egyik legfiatalabb kutatási területére enged bepillantást az előadás.

Sorsunk és a csillagok

(társszerző Csaba György)
A csillagjóslás történetét, módszereit, korunkban tapasztalható népszerűségét és kritikáját ismertette.

Az emberekben ősidők óta él a hit, hogy az égitestek meghatározzák tulajdonságainkat, és az értők számára elárulják a jövőt és a sorsot. A csillagjóslást, az asztrológiát mutatja be a műsor, és elmondja róla mai tudomány véleményét is.

Lesz-e világvége?

(társszerző Csaba György)
A csillagászati vonatkozású világvége jóslatokat vette sorra, és megadta azok tudományos bírálatát.

A különféle világvége elképzelések egyidősek az emberi kulturával. Az újabb korok tudománya is foglal­kozik azzal a kérdéssel, hogy a különféle égitestek és csillagászati jelenségek mekkora valós veszélyt jelen­tenek a Föld és az emberiség számára.

Helyünk a Világegyetemben

(társszerző Csaba György)
A Világegyetem anyagának fejlődése az ősrobbanástól a galaxisok, csillagok, majd a Naprendszer kialakulásán át a földi élet és az ember megjelenéséig.

A csillagászati megfigyelések és az elméleti számítások segítségével ma már elég jól leírható az a történet, amelynek során a bennünket körülvevő Világegyetem kialakult. A műsor a Planetárium technikája segítségével látványosan szemléltetni tudja az elvont tudományos magyarázatokat is.

Iskolai előadás 1.

Élőszóban tartott előadás az általános iskolák 4–7. osztályos tanulóinak. Az égitestek és jelenségek környezetismeret jellegű általános bemutatása.

Tájékozódás az esti égen, csillagképek, az égbolt napi mozgása és ennek oka, a Sarkcsillag és az északi irány, holdfázisok és magyarázatuk, a Nap éves járása, a  Nap­rendszer általános bemutatása, a Föld helye a Naprendszerben, csillag, bolygó, hold fogalma.

Iskolai előadás 2.

Élőszóban tartott előadás az általános iskolák 8. és a gimnáziumok 1–2. osztályainak, szak­középiskolásoknak és szakmunkástanulóknak. Az akkori 8. osztályos csillagászati földrajz tananyaghoz kapcsolódott.

Tájékozódás az esti égen, az égbolt napi mozgása és ennek oka, holdfázisok és magyarázatuk, fogyat­kozások, a Nap éves járása és az évszakok kialaku­lásának magyarázata, a Naprendszer égitestjei, csillag, bolygó, hold fogalma, gravitáció, a csillagok térbeli elhelyezkedése, a Tejútrendszer.

Iskolai előadás 3.

Élőszóban tartott előadás a gimnáziumok 3–4. osztályos tanulóinak. Az akkori gimnázium 4. osztályos fizika tananyag csillagászati részeihez kapcsolódott.

Tájékozódás az esti égen, az égbolt napi mozgása, holdfázisok, fogyatkozások, a Nap éves járása és az évszakok kialakulásának magyarázata, a Naprendszer égitestjei, csillag, bolygó, hold fogalma, gravitáció, mére­tek a csillagászatban, a csillagok fontosabb jellemzői, a  Tejútrendszer, az extragalaxisok, a Világegyetem szerkezete és kialakulása.

Felsőfokú oktató műsor

Élőszóban tartott előadások főiskolai és egyetemi hallgatók számára, az oktatóval előzetesen egyeztetett témakörökből. Főként matematika-fizika és földrajz tanár szakos, illetve geodéta évfolyamok vették igénybe.

Különböző évszakok és földrajzi szélességek égboltja, alapvető szög- és időtartam mérések az égbolton, földi és csillagászati koordinátarendszerek, az időmérés és naptár­készítés csillagászati alapjai és nehézségei, tájéko­zódás a  Föld felszínén az égitestek segítségével, földrajzi hely­meghatározás, a navigáció alapjai.

Utazás a Holdra

A szöveget S. Tóth László csillagász írta. A Holdkutatás és az Apolló expedíciók történetét ismerteti. A műsor kisérlet volt arra, hogy külső szakértővel irassuk meg egy planetáriumi műsor szövegét.

A hozzánk legközelebbi égitest, a Hold a legutóbbi időkig sok titkot rejtegetett elölünk. Igazi természetének, fizikai-kémiai felépitésének feltárása az ürkorszak ered­ménye. A Planetárium műszere segitségével nyomon követhetjük égi kísérőnk megismerésének történetét, és útitársai lehetünk a Holdat megjárt űrhajósoknak.

Az ég gyermekei

Az előadás forgatókönyvét Marx György professzor írta, és ő mondta hangszalagra. Az én feladatom az volt, hogy technikai segítséget adjak a szerző munkájához, és a forgatókönyvből, illetve a hangfelvételből elké­szít­sem és bemutassam a planetáriumi műsort.

Az előadás fizika tagozatos gimnazisták, első éves fizikus és matematika-fizika szakos hallgatók számára készült. A modern természettudományos világkép csilla­gászati alapjait foglalta össze. Áttekintette a környe­zetünket és saját testünket is alkotó kémiai elemek kialakulását az ősrobbanástól a csillagok belse­jében zajló magfúzión át a szupernóva robbanásokig.

Csillagász napi műsor

(társszerző Csaba György)
A Planetárium megnyitása utáni első csillagász napnak az intézmény adott helyet. Ez a vidám műsor az ott megjelent szakmai közönségnek készült.

A műsor szatírikus hangvétellel ismertette a Plane­tárium építésének történetét. Bemutatott három rövid műsor-paródiát a Planetárium akkori tudományos munkatársainak stílusában. Végül a planetárium technikai eszközei segítségéval ismertetett néhány abszurd csillagászati elméletet.

Hófehérke és a hét bolygó

Ez a vidám előadás egy későbbi csillagász napra készült, amelyet szintén a Planetáriumban szerveztünk.

Szakmai közönségnek készült műsorparódia, ami a gyermekmesék elemeit, fordulatait és stílusát vegyíti csilla­gászati fogalmakra épülő humorral.

  © 2010–2020 Taracsák Gábor Impresszum  
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja