szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |
Vissza a referenciákhoz


Témák ezen a lapon


Magyar Csillagászati
  Egyesület

Csillagászat Baráti Köre
Tudományos
  Ismeretterjesztő
  Társulat
Eötvös Loránd Fizikai
  Társulat

Cegléd Barátainak
  Köre

Magyar Asztronautikai
  Társaság

Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

REFERENCIÁK – egyesületek, szervezetek, közösségekEgyesületek, szervezetek

Magyar Csillagászati Egyesület

A Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) 1989-ben alakult újjá, az 1946–49 között létezett korábbi MCSE jogutód­jaként, amit annakidején Kulin György hozott létre. Az egyesület tagságának többsége amatőr, azonban szép számmal találhatók soraiban hivatásos csillagászok is. Az  MCSE a hazai amatőrcsillagász mozgalom szervezése mellett fela­datának tekinti a csillagászat minden lehet­séges formában történő népszerűsítését, a csillagászati ismeretek ter­jesztését. Minderről bővebben az egyesület honlapján lehet tájékozódni.
  Az új MCSE-nek alapító tagja voltam, az 1993-as évtől pedig örökös pártoló tagja vagyok. Részt vettem az újjá­alakítást előkészítő és az egyesület alapszabályát megfogalmazó csoport munkájában. A megalakulástól 2008-ig több cikluson át tagja voltam a választott elnökségnek is. A kezdetektől 2007-ig közreműködtem Meteor című folyóirat és a Csillagászati évkönyv kötetek szerkesz­tésében, illetve több más MCSE kiadvány tervezésében és kivitelezésében, valamint számos rendezevény, távcsöves bemutató lebonyolítá­sában. Jelenleg is én kezelem az egyesület honlapján működő csillagászati jelenségnaptárt és a Csillagászati évkönyv 1990–2007 közötti köteteinek archiv lapjait (kép). Az itt felsorolt tevékenységekről további referencia lapokon találhat információt.


Csillagászat Baráti Köre

A Csillagászat Baráti Köre (CSBK) volt minden idők legnagyobb taglétszámú hazai csillagászati szervezete. Hivatalosan 1964-ben alakult, a Tudományos Ismeret­terjesztő Társulat (TIT) keretei között működött, és 1989-ben szűnt meg. Szerepét a Magyar Csillagászati Egyesület vette át. A CSBK szellemi vezetője – kezdetben elnöki, később tiszteletbeli elnöki funkcióban – Kulin György volt (kép). A CSBK rendezvényein már gimná­ziumi tanulóként is rendszeresen részt vettem, első éves egyetemistaként léptem be a szervezetbe, és egészen a megszűnéséig tagja voltam.


Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) jogelődjét Bugát Pál orvos és nyelvművelő alapította 1841-ben Magyar Természettudományi Társulat néven. A szervezet feladatát jelenlegi neve pontosan tartalmazza. A TIT Budapesti Szervezetének Csillagászati és Űrkutatási Szak­osztályába egyetemi hallgatókét léptem be, és 2003-ig voltam a tagja. Eközben sok éven keresztül részt vettem a Szakosztály vezetőségében.
  A Planetárium (kép) tudományos munkatársaként egy év­tizeden keresztül alkalmazottja is voltam a TIT-nek. A  Planetáriumon kívül is tartottam sok ismeretterjesztő előadást, és egy féléven keresztül oktattam a Csilla­gászati ismeretterjesztés módszertana tantárgyat a TIT és a ELTE Csillagászati Tanszék közös szervezésében folyó ismeretterjesztő csillagász felsőfokú képzés keretében.


Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) 1949-ben alakult a Mathematikai Physikai Társulat egyik jogutódjaként. A társulat tagjainak többsége fizikus, vagy fizikát tanító pedagógus. Az ELFT feladatának tekinti a fizikával foglalkozók érdekképviseletét, a kutatás, az oktatás és a tehetséggondozás támogatását. Kiadja a Fizikai Szemle című folyó­iratot, és 1990 óta a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokat. Tanulmányi versenyeket, tanári továbbkép­zéseket és konferenciákat szervez, felkészíti a magyar csapatot a fizikai diákolimpiákra.
  Az egyesületnek 1981–2003 között voltam a tagja. Több cikluson keresztül részt vettem a Csillagászati Szakcsoport választott vezető­ségének munkájában is. Kérdőíves felmérést végeztem a hazai csillagászok társa­dalmi helyzetéről, aminek a feldolgozott eredményeit a Fizikai Szemle is közölte. Rendszeresen közreműködtem a Csillagász Nap néven évente megrendezett vidám szakmai összejöve­telek szervezésében (az egyik ilyen alkalomra terveztem „a magyar kártya 33. lapját, a csillag-ászt”).


Cegléd Barátainak Köre

Cegléd Barátainak Köre (CBK) 1982-ben alakult meg. Célja, hogy a Ceglédről elszármazottak aktív kapcsolatban maradjanak a várossal, ne feledjék múltját, ismerjék meg életét és esetleg jövőjének formálói is lehessenek. A  Kör minden évben ősszel tart közgyűlést a tagok számára, amit gazdag helyi kulturális és egyéb program­mal kapcsol össze. A CBK-nak 1982-től 2003-ig voltam a tagja. (A képen a Kossuth szobor és a refor­mátus templom látható, „Birdie-” felvétele)


Magyar Asztronautikai Társaság

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) célja az űrkuta­tás és űrtevékenység valamennyi területéhez kapcso­lódó szakszerű tudományos ismeretterjesztés. Ennek érdekében táborokat, pályázatokat és konferenciákat szervez, előadásokat és egyéb rendezvényeket tart. Jogelődjei különböző neveken 1956 óta működtek.
  A MANT-nak a 1990 és 2003 közötti időszakban voltam tagja. A titkárság munkájának megkönnyítésére javasoltam első számítógépük beszerzését, és évekig én voltam a számítógép „rendszergazdája”. Közremű­ködtem a tagnyilvántartás és a tagokat tájékoztató körlevelek számítógépre vitelében. A MANT jeligés emblémapályázatán az én tervem nyerte az első díjat. Az egyesület ma is ezt az emblémát használja minden kiadványán és dokumentumán.

  © 2010–2020 Taracsák Gábor Impresszum  
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja